ინფორმაციის განახლების თარიღი 21.02.2020

საჯაროდ გამოქვეყნებული საჯარიმო ქვითრები


გაცნობებთ, რომ თუ სამართალდამრღვევისთვის საჯარიმო ქვითრის ჩაბარება ვერ ხერხდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით, საჯარიმო ქვითარი საჯაროდ გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე ( www.rama.moh.gov.ge ) - ,,წამლის სააგენტო - საჯარიმო ქვითრის ბანერში". გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საჯარიმო ქვითარი პირისათვის ჩაბარებულად მიიჩნევა საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.ადმინისტრაციული ჯარიმა გადახდილ უნდა იქნას მისი ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.

შენიშვნა!
საჯარიმო ქვითრის ძიება
საიდენტიფიკაციო ნომერი ქვითრის ნომერი ნებართვის ნომერი დაჯარიმების თარიღი დარჩენილია
(დღე)
მიმაგრებული
ქვითარი
24226260818000782019-11-0824
204973939150000392019-11-0824
40005478480002252019-11-0825
40615633260004372019-11-0825
206099121100004392019-11-0825
10489724870002772019-11-0825
40498805550005932019-11-0825
204964413130003322019-11-0825
20293799219000362019-11-0825
21280797016000852019-11-0825
24838809817000822019-11-0825
200216408110000042019-11-0829
204973939340000392019-11-2229
24226260837000782019-11-2229
253070340120003622019-11-0829
4043949182310003202019-09-0235
245566542140004272019-11-0835
249264996220000242019-11-2236
404988055250005932019-11-2236
406156332260004372019-11-2236
104897248270002772019-11-2236
206099121290004392019-11-2236
200216408300000042019-11-2236
253070340310003622019-11-2236
204964413320003322019-11-2236
21280797035000852019-11-2236
24838809836000822019-11-2236
20293799238000362019-11-2236
400054784280002252019-11-2237
245566542330004272019-11-2237
2113429561000212019-11-0839
20195420620000242019-11-0839
239866588430002942019-12-0552
404575385470000062019-12-0552
215590554440001982019-12-0552
21508066846006852019-12-0552
20195420639000242019-11-2259
404563682410007082019-12-0559