მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება და რეალიზაცია

ფარმაცევტული წარმოება

ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციას ახორციელებენ:

 

ფარმაცევტული წარმოება

ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის მისაღებად მაძიებელი წარმოადგენს განცხადების ფორმას  და ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად  საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N176 დადგენილების მე-5 მუხლით  განსაზღვრულ დოკუმენტაციას.

საქართველოს კანონის ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ მე-3 მუხლის, მე-3 პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტისა და მე-12 მუხლის, საქართველოს კანონის ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ 24-ე მუხლის 45-ე პუნქტის, 26-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-10 პუნქტებისა და საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N176 დადგენილების მე-2 და მე-5 მუხლების შესაბამისად ხდება ფარმაცევტული წარმოების სანებართვო მოწმობის გაცემა.

აღნიშნული ნებართვის/ლიცენზიის გაუქმება ხდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის და  ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე–7 პუნქტის, 34-ე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად.

 

ავტორიზებული აფთიაქი

ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის მისაღებად მაძიებელი წარმოადგენს განცხადების ფორმას  და ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად  საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N176 დადგენილების  მე-6 მუხლით  განსაზღვრულ დოკუმენტაციას.

საქართველოს კანონის ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ მე-3 მუხლის, მე-3 პუნქტის ,,დ” ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ 24-ე მუხლის 46-ე პუნქტის, 26-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-10 პუნქტებისა და საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N176 დადგენილების მე-2 და მე-6 მუხლების შესაბამისად ხდება ავტორიზებული აფთიაქის სანებართვო მოწმობის გაცემა.

შესაბამისი ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის მფლობელი უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგე­ნილი წესით განახორციელოს ყველა სახის სააფთიაქო საქმიანობა, მათ შორის წამლის ფორმებისა და შიდა სააფთიაქო დანამზადების მომზადება და გაცემა. ასევე მზა წამლის ფორმების, მათ შორის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების გაცემა ნებართვის მიღებისას მითითებული მოთხოვნის შესა­ბამისად (N176 დადგენილება).

ავტორიზებულ აფთიაქში ნებადართულია მხოლოდ ბაზარზე დაშვების უფლების მქონე ფარმაცევტული პროდუქტის, ნებაყოფლობით დაურეგისტრირებელი კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალებების, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და პარასამკურნალო საშუალებების, ასევე, სამედიცინო დანიშნულების საქონელის, ავადმყოფის და ბავშვთა მოვლის საგნების, ბავშვთა კვების პროდუქტების, კოსმეტოლოგიური და პარფიუმერული ჰიგიენის საშუალებების, ოპტიკის, მინერალური (სამკურნალო) წყლების, სამედიცინო მიზნით გამოსაყენებელი სადეზინფექციო საშუალებების შენახვა, რეალიზაცია (გაცემა) (N176 დადგენილება).

აღნიშნული ნებართვის/ლიცენზიის გაუქმება ხდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის და  ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე–7 პუნქტის, 34-ე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად.

 

აფთიაქი (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი);

აფთიაქისათვის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი) მაძიებელი ავსებს შეტყობინების ფორმას, როგორც დაწყებაზე ასევე დასრულებაზე, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის N01-28/ნ ბრძანებით.

აფთიაქის სანიტარიულ-ჰიგიენურ/ტექნიკური პირობები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის  2014 წლის 29 სექტემბრის N575 დადგენილებით.

აფთიაქში ნებადართულია მხოლოდ ბაზარზე დაშვების უფლების მქონე ფარმაცევტული პროდუქტის, ნებაყოფლობით დაურეგისტრირებელი კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალებების, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა და პარასამკურნალო საშუალებების, ასევე, სამედიცინო დანიშნულების საქონელის, ავადმყოფის და ბავშვთა მოვლის საგნების, ბავშვთა კვების პროდუქტების, კოსმეტოლოგიური და ჰიგიენური პარფიუმერული საშუალებების, ოპტიკის, მინერალური წყლების, სამედიცინო მიზნით გამოსაყენებელი სადეზინფექციო საშუალებების შენახვა, რეალიზაცია (გაცემა) (N575 დადგენილება).

 

საბითუმო რეალიზაცია;

საბითუმო რეალიზაციისათვის მაძიებელი ავსებს შეტყობინების ფორმას, როგორც დაწყებაზე ასევე დასრულებაზე, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის N01-28/ნ ბრძანებით.

ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობები დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის  2017 წლის 25 აპრილის N206 დადგენილებით.

 

საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტი;

საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტისათვის მაძიებელი ავსებს შეტყობინების ფორმას, როგორც დაწყებაზე ასევე დასრულებაზე, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის N01-28/ნ ბრძანებით.

სავაჭრო ობიექტში დაშვებულია მხოლოდ მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია.

საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარიულ-ჰიგიენურ/ტექნიკური პირობები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის  2014 წლის 29 სექტემბრის N575 დადგენილებით.

 

ფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალი/დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების მქონე სუბიექტი ფიზიკური პირი

ფარმაცევტულ პროდუქტზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით ფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალს ან დამოუკიდებელი სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტს უფლება აქვს განახორციელოს ფარმაცევტული პროდუქტის (გარდა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის და მათთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებებისა) საცალო რეალიზაცია სოფლისა და დაბის ტიპის დასახლებაში.

ფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალი და დამოუკიდებელი საექმინო საქმიანობის უფლების მქონე სუბიექტი ფიზიკური პირი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ავსებს შეტყობინების ფორმას, როგორც დაწყებაზე ასევე დასრულებაზე, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის N01-28/ნ ბრძანებით.


 

 

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia