მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


ფარმაცევტული საქმიანობის ინსპექტირება

ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის აღსრულებისა და შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის  განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს ფუნქციები:

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, 2011 წლის 28 დეკემბერის, №01-64/ნ ბრძანების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სააგენტოს ინსპექტირების სამმართველო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ახორციელებს სამკურნალო საშუალებების მიმოქცევისა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კონტროლის ღონისძიებებს.

შერჩევითი კონტროლი

ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორების რისკის შეფასებაზე დაფუძნებული შერჩევითი კონტროლისათვის გამოიყენება ლაბორატორიული და სადისტრიბუციო ჯაჭვის ადმინისტრაციული კონტროლის მექანიზმები.

კონტროლის დროს სააგენტო უფლებამოსილია შეამოწმოს ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორების მიერ, ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობისათვის დადგენილი წესებისა და შენახვის პირობების დაცვის მდგომარეობა.

სააგენტო უფლებამოსილია, შერჩევითი კონტროლის მიზნით, ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორებისაგან, შეისყიდოს ფარმაცევტული პროდუქტი შემდგომი ლაბორატორიული კვლევის ჩასატარებლად.

ლაბორატორიული კონტროლის მექანიზმი გამოიყენება ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული  და აღიარებითი რეჟიმებით დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის ფალსიფიკაციის ან გაუვარგისების მაღალი რისკის არსებობის შემთხვევაში - კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა მიერ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული პირობების დაცვის მდგომარეობის შესწავლა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომების გატარება;

 

სანებართვო კონტროლი

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სააგენტო უფლებამოსილია განახორციელოს  ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლი.

კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეიძლება ნებართვის გამცემის კონტროლს დაექვემდებაროს ასევე, სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები და მათი დარღვევისას გამოყენებული იქნეს კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ფორმები.

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები და მათთან გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტი

კონვენციების, „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სხვა კანონქვემდევარე აქტების შესაბამისად, სააგენტო კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ახორციელებს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების და მათთან გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის წესების დაცვის მდგომარეობაზე კონტროლის ღონისძიებებს. 

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის XII1 თავისა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე მუხლის 38-ე ნაწილის შესაბამისად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე ოქმს ადგენს სააგენტო, ხოლო საქმეს განიხილავს სასამართლო.

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, მინიჭებული სხვა ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განხორციელება.

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia