მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


კლინიკური კვლევა

კლინიკური კვლევა

კლინიკური კვლევის ნებართვის მისაღებად მაძიებელი წარმოადგენს ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით, განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 ივლისის N335 დადგენილების დანართი N1-ით განსაზღვრულ დოკუმენტაციას, სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის ბრძანებით დამტკიცებულ სააპლიკაციო ფორმას, საჭიროების შემთხვევაში დელეგირების წერილს და ,,ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევების სტანდარტები და გზამკვლევები (გაიდლაინები)“ ბრძანებით  აღიარებული გაიდლაინის (,,ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენციის სამმხრივი სახელმძღვანელო, კარგი კლინიკური პრაქტიკის სახელმძღვანელო E6(R1)”) მიხედვით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2010 წლის 4 აგვისტოს N233/ო ბრძანებით  განსაზღვრულ დოკუმენტაციას.

იხილეთ: სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის, 2019 წლის 22 ივლისის, N15-1054/ო ბრძანება და ბრძანების დანართი N1 (სააპლიკაციო ფორმა), დანართი N2 (დელეგირების წერილის ფორმა).

სააგენტო უზრუნველყოფს ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის სანებართვო რეესტრის წარმოებას.

სანებართვო მოსაკრებლის გადახდა განხორციელდეს ანგარიშზე:

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; სხვა შემოსულობები; 

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

ანგარიშის N: GE24NB0330100200165022;

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდი: 300773098;

გადახდის დანიშნულება: მოსაკრებელი სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის ნებართვაზე.

დამატებითი ინფორმაცია: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ წამლის სააგენტო

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia