მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
 • გამოცდები დასრულდა
 • pfizer
 • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
 • ვაქცინა
 • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები და მათთან გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტი

 

 

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები და მათთან გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტი

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებებს მიეკუთვნება:

„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორების და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებას წარმოადგენს  ბუნებრივი ან სინთეზური გზით მიღებული ყველა ნივთიერება, ფარმაცევტული პროდუქტი, მცენარეული მასალა და ნარევი, რომლებიც შეტანილია ამავე კანონის:

I სიაში - ბრუნვისათვის მკაცრად შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალება (საქართველოში სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის აკრძალული, განსაკუთრებით საშიში ნარკოტიკული საშუალება, რომლის გამოყენებაც ნებადართულია მხოლოდ სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპერტო-დიაგნოსტიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით);

II სიაში - ბრუნვისათვის შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალება (საქართველოში სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის ნებადართული ნარკოტიკული საშუალება);

III სიაში -  ფსიქოტროპული ნივთიერებები;

IV სიაში - პრეკურსორები.

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებულ სამკურნალო საშუალებებს მიეკუთნება:

ფარმაცევტული პროდუქტი, რომელიც არ არის შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების სიაში, მაგრამ რომლის უკანონო ბრუნვა და ავად მოხმარება სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას, ამწვავებს ქვეყანაში შექმნილ ნარკოლოგიურ სიტუაციას და რომელიც შეტანილია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 22 იანვრის N22/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ ნუსხაში.

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებებისა და მათთან გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტის  ლეგალური ბრუნვის ძირითადი პრინციპები

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებებისა და მათთან გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტის:

 • შეძენის უფლება აქვს:

         ა) ფიზიკურ პირს (მხოლოდ შესაბამისი რეცეპტის საფუძველზე);

      ბ) შესაბამისი უფლების მქონე პირს შესაბამისი უფლების მქონე პირისაგან  (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე), საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული საქმიანობის განსახორციელებლად.

 • გამოწერა ხორციელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ რეცეპტის სპეციალურ ბლანკებზე (ფორმა №1; ფორმა №2).
 • შენახვის უფლება აქვს შესაბამისი საქმიანობის განმახორციელებელ პირს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აგრეთვე ფიზიკურ პირს, თუ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი ექიმის დანიშნულების საფუძველზეა შეძენილი.
 • გადაზიდვის (გადატანის) უფლება აქვს ამ ნივთიერებების ბრუნვაზე უფლებამოსილ იურიდიულ პირს მათი შეძენის დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან ერთად. იურიდიული პირის მიერ II სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის გადაზიდვა ხორციელდება მხოლოდ პოლიციის დაცვის თანხლებით. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს, II სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი გადაიტანოს მისი შეძენის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.
 • საცალო რეალიზაციას, ფიზიკურ პირზე, ახორციელებს შესაბამისი ნებართვის მქონე პირი, კანონმდებლობით დადგენილი რეცეპტის საფუძველზე.
 • საბითუმო რეალიზაციის უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე იურიდიულ პირს შესაბამისი უფლების მქონე იურიდიულ პირზე, კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
 • იმპორტ-(ექსპორტის) განხორციელების უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისი საქმიანობისა და ნებართვის მქონე იურიდიულ პირს.
 • წარმოების უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე იურიდიულ პირს (შენიშვნა: ნარკოტიკული საშუალებების წარმოება საქართველოში აკრძალულია).

ფარმაცევტულ, სამედიცინო,  ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა დაწესებულებებში, აგრეთვე, სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი, საექსპერტო-დიაგნოსტიკური და საკონტროლო-ანალიზური (ლაბორატორიული) საქმიანობის განმახორციელებელ დაწესებულებებში ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვის წესები დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 21 ივლისის N150/ნ ბრძანებით.

ყველა სახელმწიფო ორგანო და პირი, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებენ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების და მათთან  გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, ვალდებულია სააგენტოს წარუდგინოს ინფორმაცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესით.

ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტისა  და მასთან გათანაბრებული  სამკურნალო საშუალებების საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა

ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული  ფარმაცევტული პროდუქტის  და მასთან გათანაბრებული  სამკურნალო საშუალებების საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა ხორციელდება „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, 2011 წლის 15 ივნისის, №01-31/ნ და №01-32/ნ ბრძანებებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელების წესი (იმპორტიორ/ექსპორტიორთა რეესტრი)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის  N304  დადგენილება  ადგენს „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის №1 დანართით განსაზღვრულ IV სიაში (№1 და №2 ცხრილი) შეტანილი პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელების  წესს.

პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელების უფლება აქვს იურიდიულ პირს, რომელიც პრეკურსორებს იყენებს თავისი საქმიანობისათვის  ან/და ახორციელებს მის რეალიზაციას და წესის შესაბამისად, დარეგისტრირებულია სააგენტოს პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განმახორციელებელ პირთა რეესტრში დარეგისტრირების მიზნით, დაინტერესებულმა  პირმა  სააგენტოს განცხადებასთან ერთად უნდა  წარუდგინოს:

ა) დეკლარაცია საქმიანობაში  პრეკურსორების  გამოყენების  თაობაზე,  თანდართული ფორმის შესაბამისად (დანართი 2);

ბ) ამონაწერი მეწარმეთა და  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.

პრეკურსორების (IV სიის №1 და №2 ცხრილები) იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელებამდე, იურიდიული პირი ვალდებულია, მიიღოს წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი.

IV სიის №1 ცხრილში შეტანილი პრეკურსორების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე უშუალოდ გადაადგილების დროს, იმპორტიორის/ექსპორტიორის ან საბაჟო დეპარტამენტის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სამინისტრო, სააგენტოს მეშვეობით, წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტის საფუძველზე, გასცემს წერილობით ნებართვას/თანხმობას, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ტვირთის გადაადგილებასთან დაკავშირებით. 

სანებართვო მოსაკრებლის გადახდა განხორციელდეს ანგარიშზე:

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; სხვა შემოსულობები; 

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

ანგარიშის N: GE24NB0330100200165022;

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდი: 300773098;

გადახდის დანიშნულება: მოსაკრებელი სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის ნებართვაზე.

დამატებითი ინფორმაცია: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ წამლის სააგენტო

 

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia