• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სსე სამედიცინო დაწესებულებები

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლებისმქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ.

„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის N37 დადგენილების (იხ.დადგენილება) შესაბამისად, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის ბრძანებით (N02-175/ო, 02.02.2017წ) დამტკიცდა, სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის სახელმწიფო პროგრამაში მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის წესი და საჭირო ფორმები:

-მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის თაობაზე განაცხადის ფორმა (დანართი N1);

-მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის და განაცხადის ფორმის შევსებისა და წარდგენის წესი (დანართი N2);

-გასაწევი სამედიცინო მომსახურების საფასურის ზედა ზღვარი (დანართი N3);

-გასაწევი სამედიცინო მომსახურების საფასურის ანგარიშსწორების ფორმები (დანართი N4, დანართი N5).

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ, განიხილოთ და გაითვალისწინოთ ზემოთ ჩამოთვლილი ფორმების მოთხოვნები, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამაში მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადის წარმოდგენისას.

 

სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებები

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia