• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სსე სამედიცინო დაწესებულებები

გაცნობებთ, 2017 წლის 1 იანვრიდან, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებები ახორციელებენ სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზას. 2019 წლის 1 იანვარს იწურება „შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №1/ნ (13.01.2003წ) ბრძანებით განსაზღვრული, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემული, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების 2 წლიანი ვადა. სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის წარმოებისთვის, მინისტრის №1/ნ (13.01.2003წ) ბრძანებით განსაზღვრული კვოტის (არაუმეტეს 70 დაწესებულება) ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით, გეოგრაფიული პრინციპის დაცვით, შეირჩევა სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებსაც 2 წლის ვადით გადაეცემათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება. დაწესებულების შერჩევისათვის საჭირო კრიტერიუმები, შერჩევის პირობები და წესი იხილეთ დანართის (დანართი N1) სახით (,,სამედიცინო დაწესებულებებისთვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების გადაცემის წესი და პირობები“). - შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის თაობაზე სამედიცინო დაწესებულებების წერილობითი განცხადებები (ზემოთ მითითებულ დანართში ასახული მოთხოვნების შესაბამისად) მიიღება 2018 წლის 21 ნოემბრიდან 11 დეკემბრამდე, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში (მისამართი: თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N144); - დაწესებულებების შერჩევა დაიწყება - 2018 წლის 11 დეკემბრიდან; - შერჩევა დასრულდება - 2018 წლის 25 დეკემბრამდე; - შერჩეულად გამოვლენის ვადები: 2018 წლის 25 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

 

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებები (იხ.დანართი)

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის N: 41 დადგენილების შესაბამისად, განხილულ იქნა სამედიცინო დაწესებულებების განცხადებები სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის თაობაზე. განხილვის შედეგად, 28 სამედიცინო დაწესებულებას (სია იხილეთ დანართში) მიენიჭა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლის სტატუსი.

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia