• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

აკრედიტაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 28 ივნისის N01-42/ნ ბრძანების თანახმად, 2017 წლის 10 აგვისტოს N8 სხდომაზე აკრედიტებული დამატებითი დიპლომისშემდგომი განათლების (უცხოეთში დასრულებული დიპლომისშემდგომი მზადება) პროფესიული მზადების კურსის ხანგრძლივობები

 

აკრედიტებული დაწესებულებების და სასწავლებლების ჩამონათვალი, მინიჭებული კვოტების მითითებით, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა სუბსპეციალობის პროგრამების შესაბამისად

 

მომიჯნავე საექიმო სპეციალობებში სერტიფიცირებულ ექიმთათვის გადამზადების პროგრამა

 

აკრედიტებული დაწესებულებების და სასწავლებლების ჩამონათვალი, მინიჭებული კვოტების მითითებით, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა ახლად დამტკიცებული პროგრამების შესაბამისად:

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia