• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

აკრედიტაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 08 აპრილის N135/ნ ბრძანება ,,რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ განათლებაში (პროფესიულ მზადებაში) მონაწილეობის, მისი წარმართვის და შეფასების წესისა და იმ სამედიცინო დაწესებულებების ან/და სასწავლებლების აკრედიტაციის კრიტერიუმების და წესის დამტკიცების შესახებ, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა"

აკრედიტებული დაწესებულებების და სასწავლებლების ჩამონათვალი, მინიჭებული კვოტების მითითებით, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა სუბსპეციალობის პროგრამების შესაბამისად

მომიჯნავე საექიმო სპეციალობებში სერტიფიცირებულ ექიმთათვის გადამზადების პროგრამა

აკრედიტებული დაწესებულებების და სასწავლებლების ჩამონათვალი, მინიჭებული კვოტების მითითებით, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა ახლად დამტკიცებული პროგრამების შესაბამისად:

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia