მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


აკრედიტაცია

  1. დიპლომისშემდგომი მზადების განმახორციელებელი დაწესებულებების ან/და სასწავლებლების საყურადღებოდ! გაცნობებთ, რომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 8 აპრილის N135/ნ ბრძანების (იხ. დანართი) ,,რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ განათლებაში (პროფესიულ მზადებაში) მონაწილეობის, მისი წარმართვის და შეფასების წესისა და იმ სამედიცინო დაწესებულებების ან/და სასწავლებლების აკრედიტაციის კრიტერიუმების და წესის დამტკიცების შესახებ, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა” მუხლი 1, პუნქტი 7 თანახმად, სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგი (ქულა). 

აკრედიტებული დაწესებულებების და სასწავლებლების ჩამონათვალი, მინიჭებული კვოტების მითითებით, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა სუბსპეციალობის პროგრამების შესაბამისად

მომიჯნავე საექიმო სპეციალობებში სერტიფიცირებულ ექიმთათვის გადამზადების პროგრამა

აკრედიტებული დაწესებულებების და სასწავლებლების ჩამონათვალი, მინიჭებული კვოტების მითითებით, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა ახლად დამტკიცებული პროგრამების შესაბამისად:

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia