• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

24 აპრილი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

(01.04.2017-15.04.2017 ინფორმაცია)

 

უარი ეთქვა ერთ მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე;

უარი ეთქვა ერთ ფარმაცევტულ წარმოებას საქმიანობის დამატებაზე;

გაიცა შვიდი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა ორი ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

გაუქმდა 3 ავტორიზებული აფთიაქი .

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 25 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 5 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 16

სტომატოლოგიური მასალები - 6

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 2

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 12

პარასამკურნალო საშუალება - 8

კომპლემენტარული (ჰომეოპათიური) სამკურნალო საშუალება - 1

სტომატოლოგიური მასალები - 16

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 1

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 4

სისხლის პრეპარატები - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 42

პარასამკურნალო საშუალება - 5

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 9

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 15

5. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 11

ფარმაცევტული პროდუქტები - 65

რადიოფარმაცევტული საშუალება - 1

კომპლემენტარული (ჰომეოპათიური) სამკურნალო საშუალება - 1

სტომატოლოგიური მასალები - 1

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 34

სტომატოლოგიური მასალა - 16

7. უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 11

8. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

9. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

10. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა–მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

14. ეროვნული რეჟიმით გაუქმება:

ინოვაციური პროდუქტები - 10

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

მომზადდა და გაიცა 3 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-2; პრეკურსორების იმპორტზე-1;

4 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia