• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ

20 მარტი, 2017

განმეორებით გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 3 ნოემბრის N494 დადგენილების საფუძველზე ,,სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის N385 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ შესაბამისად, სტაციონარული ნებართვის მქონე დაწესებულებებმა, რომლებიც ახორციელებენ ლაბორატორიულ სერვისს, უნდა უზრუნველყონ სათანადო სანებართვო დანართ(ებ)ის მოპოვება 2017 წლის პირველი იანვრიდან 2017 წლის პირველ მაისამდე.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia