• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

6 მარტი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

16.02.2017 – 28.02.2017წ.ინფორმაცია

 

განხორციელდა ოთხი ავტორიზებული აფთიაქის სახელწოდების ცვლილება;

განხორციელდა ერთი ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის გადაცემა;

გაიცა ცხრა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა ერთი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის ნებართვა;

განხორციელდა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

განხორციელდა ორი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება.

 გაუქმდა 7 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 4;

I ჯგ. აფთიაქი - 1;

ფარმაცევტული ბაზა - 1;

ფარმაცევტული წარმოება - 1.

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 182 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 125 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 9

სტომატოლოგიური მასალა - 1

სადიაგნოსტიკო საშუალებები - 2

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 49

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 24

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტი - 10

ფარმაცევტული პროდუქტები - 86

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

სტომატოლოგიური მასალა - 1

5. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტი - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 10

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 35

სტომატოლოგიური მასალა - 6

7. უარი აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

8. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 16

9. უარი ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ინოვაციური პროდუქტი - 3

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

10. უარი ეროვნული რეჟიმით ხელახალ რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 7

მომზადდა და გაიცა 12 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე- 7 ;

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე - 2;

პრეკურსორების იმპორტზე-3;

8 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

 

ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტი

20.02.2017წ – 24.02.2017წ. ინფორმაცია

 

გაიცა ნებართვის დანართები:

შპს ,,საზღვაო ჰოსპიტალი“ (ქ.ბათუმი, მელიქიშვილის ქ.N102ბ)

-ოფთალმოლოგია;

შპს ,,ინოვა" (მისამართი : თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა N7/ ქ. თბილისი, საბურთალოს საცხოვრებელი რაიონი, კვარტალი V, სანდრო ეულის ქ. N5, ნაკვეთი 07/029)

ა) ლაბორატორიულ საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

გ).ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შპს ,,უნიმედი აჭარა” (ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქN125)

ა)ლაბორატორიულ საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

გ).ლაბორატორიული საქმიანობა - იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (ფაქტიური მისამართი: ქ.ზუგდიდი გამსახურდიას ქ. N206)

1) ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა

2) ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

3) ლაბორატორიული საქმიანობა-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა.

შპს ,,უნიმედი სამცხე“ (ქ.ახალციხე, რუსთაველის N105ა)

1)ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა

2) ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

3)ლაბორატორიული საქმიანობა-იმუნოლოგიური და სეროლოგიური დიაგნოსტიკა

შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს“ (ბორჯომი, სააკაძის ქN3)

1)ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა

2) ლაბორატორიული საქმიანობა-ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

შევიდა ცვლილება უწყებრივ სანებართვო რეესტრში:

შპს ,,დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრი“-ს ს/კ 212691354 (ფაქტიური მისამართი: ქ. ქუთაისი, ჩხობაძის N20) ნაცვლად, დაფიქსირდა შპს ,,ლჯ და კომპანია-დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი " ს/კ 212691354 ( ფაქტიური მისამართი: ქ. ქუთაისი, ჩხობაძის N20) გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ახალი სანებართვო მოწმობა და მოწმობის დანართები შემდეგ საქმიანობებზე:

ა)ფთიზიატრია

ბ)რადიოლოგიური საქმიანობა-რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

ძალადაკარგულად გამოცხადდა: შპს ,,რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრზე“ (მის: ქ.დაბა ჩოხატაური, ნ. დუმბაძის ქN22) გაცემული სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა და ნებართვის დანართები:

ა)ქირურგიული პროფილის საქმიანობა

ბ)სამეანო-გინეკოლოგიური პროფილის საქმიანობა-გინეკოლოგია

გ) მეანობა

დ) ნეონატოლოგია

ე) ოტორინოლარინგოლოგია

ვ) ოფთალმოლოგია

ზ)ინფექციური დაავადებების მკურნალობა

თ)რადიოლოგიური საქმიანობა-რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა

გაიცა ნებართვის დანართები:

1.შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" (მის.: გარდაბანი, ლესელიძის ქ.N1)

ა)ლაბორატორიულ საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

2. შპს ,, ჯეო ჰოსპიტალს “ (მისამართი: ქ.მარნეული, რუსთველის ქ. N 112 )

ა)ლაბორატორიულ საქმიანობა- კლინიკური დიაგნოსტიკა,

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

3. შპს „ჯეო ჰოსპიტალს“ (მისამართი: ქ. მარნეული, ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორია )

1) ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

4.შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" (მის.:დუშეთი, სტალინის ქ.N71)

ა) ლაბორატორიული საქმიანობა-კლინიკური დიაგნოსტიკა

ბ) ლაბორატორიული საქმიანობა- ბიოქიმიური დიაგნოსტიკა

უარი ეთქვა დანართის გაცემაზე შპს ,,პირველი საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი, იყალთოს ქ.N57) დანართი

- ,,გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება (EMERGENCY))’’

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia