• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორების საყურადღებოდ

4 ნოემბერი, 2016

„ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოსთვის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა და დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის N01-28/ნ ბრძანების თანახმად, ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციას, ვალდებულია 2017 წლის 1 იანვრამდე წარუდგინოს სააგენტოს ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის თაობაზე შეტყობინება განახლებული ფორმის შესაბამისად.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათი საქმიანობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

შენიშვნა:

ვალდებულება ვრცელდება დაწესებულებებზე, რომლებსაც:

ა) 2009 წლის 15 ოქტომბრამდე, დადგენილი წესით, მოპოვებული ჰქონდათ II ჯგუფის აფთიაქის მოწყობის (გარდა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის უფლების მქონე II ჯგუფის აფთიაქებისა), III ჯგუფის აფთიაქის, სააფთიაქო პუნქტის, აფთიაქის ფილიალის ან ფარმაცევტული ბაზის (გარდა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის უფლების მქონე ფარმაცევტული ბაზის) მოწყობის ნებართვა და ამჟამად ახორციელებენ შეტყობინების რეჟიმს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ საქმიანობას;

ბ) 2009 წლის 15 ოქტომბრის შემდეგ, სააგენტოში წარდგენილი ჰქონდათ საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა და დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმა საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყების თაობაზე.

 

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia