მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ნებართვის/ლიცენზიის მქონე სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ!

2 აპრილი, 2019

საქართველოს კანონის, ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის N385 დადგენილების თანახმად, ნებართვის/ლიცენზიის მფლობელმა, 1 მაისამდე, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში უნდა წარმოადგინოს სანებართვო/სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგება.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და ანგარიშგება წარმოადგინოთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 მარტის N01-14/ნ ბრძანების შესაბამისად.

(იხ. ბრძანება)

(იხ.დანართი 1)

(იხ. დანართი 2)

(იხ. დანართი 3)

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia