მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

20 დეკემბერი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

ინფორმაცია 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით

 

გაიცა 1 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის სახელწოდების ცვლილება;

უარი ეთქვა 2 მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე;

გაიცა 7 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის ნებართვა;

განხორციელდა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალების იმპორტის ნებართვის გაუქმება-გაცემა;

გაიცა 2 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 4 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

განხორციელდა 2 კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

უარი ეთქვა 2 მაძიებელს კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელებაზე;

გაუქმდა 1 ავტორიზებული აფთიაქი;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 27 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 14 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

მომზადდა და გაიცა 14 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი,

მათ შორის ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-6;

პრეკურსორების იმპორტზე-8;

14 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia