მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

2 ნოემბერი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2018 წლის 16 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით

 

გაიცა 1 ფარმაცევტული წარმოების ნებართვა;

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს ფარმაცევტული წარმოებისნებართვის გაცემაზე;

გაიცა 11 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 6 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელებაზე.

გაუქმდა 5 ავტორიზებული აფთიაქი;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 16 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 10 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

მომზადდა და გაიცა 8 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-1;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-7;

2 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia