მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

5 ოქტომბერი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2018 წლის 16 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით

 

გაიცა 4 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის სახელწოდების ცვლილება;

გაიცა 9 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 2 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

გაუქმდა 3 ავტორიზებული აფთიაქი;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 19 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 11 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

მომზადდა და გაიცა 12 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი,

მათ შორის ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-1;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-10;

პრეკურსორების იმპორტზე-1;

2 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia