მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

19 სექტემბერი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2018 წლის 1 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით

 

გაიცა 1 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის ცვლილება;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 4 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

გაუქმდა 4 ავტორიზებული აფთიაქი შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 12 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 9 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

მომზადდა და გაიცა 21 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი,

მათ შორის ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-3;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-12;

პრეკურსორების იმპორტზე-6;

4 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia