მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 19 ივლისის N01-3/ნ ბრძანება

25 ივლისი, 2018

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 19 ივლისის N01-3/ნ ბრძანება ,,უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცალკეული ფორმების და მათი აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების, ასევე, პროფესიული რეაბილიტაციის წესის, შესაბამისი პროგრამები/კურსების აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ" (იხ.დანართი)

ყურადღება! აღნიშნული ბრძანება განკუთვნილია უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და პროფესიული რეაბილიტაციის პროგრამების აკრედიტაციის მიზნით, რომელთა განხორციელების უფლება, შესაბამისად, გააჩნიათ: დარგობრივ პროფესიულ ორგანიზაციებს; სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებს; სამედიცინო პროფილის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს; სამედიცინო დაწესებულებებ; იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც შესაძლებლობა აქვთ, უზრუნველჰყონ კურსის კლინიკური კომპონენტის მოწოდება; და ა.შ. განაცხადის წარმოდგენისას აუცილებელია განუხრელად იქნას დაცული მოცემული ბრძანების ყველა პუნქტი.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia