მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

3 ივლისი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

ანგარიში 2018 წლის 16 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით

 

გაიცა 3 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

გაიცა 2 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის ნებართვა;

გაიცა 3 კლინიკური კვლევის ნებართვა; გაუქმდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე;

გაუქმდა 3 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 2;

II ჯგ. აფთიაქი - 1.

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 15 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 8 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 9 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-1;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-4;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე-1;

პრეკურსორების იმპორტზე-3;

4 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia