მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

1 ივნისი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

ანგარიში 2018 წლის 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით

 

გაიცა 4 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 3 ავტორიზებული აფთიაქის მისამართის ცვლილება;

განხორციელდა 1 l ჯგ. აფთიაქის ნებართვის ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვით შეცვა და საქმიანობის ცვლილება.

გაიცა 1 ფარმაცევტული წარმოების ნებართვა;

გაიცა 6 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

განხორციელდა 3 კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე 

გაუქმდა 3 ავტორიზებული აფთიაქი.

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 39 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 25 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 15 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-9;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე-1;

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-3;

პრეკურსორების იმპორტზე-2;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia