მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

20 აპრილი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2018 წლის 1 აპრილიდან 15 აპრილის ჩათვლით

 

გაიცა 2 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის მისამართის ცვლილება;

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე.

გაიცა 7 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 3 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 2 კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება და გაცემა.

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე.

განხორციელდა 3 კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება.

გაუქმდა 7 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 6;

სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულების აფთიაქი - 1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 23 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 15 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 6 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-1;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-2;

პრეკურსორების იმპორტზე-3;

4 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia