მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

2 აპრილი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 16 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით

 

გაიცა 2 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის ცვლილება;

განხორციელდა 1 გაუქმებული ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის აღდგენა;

გაიცა 7 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 2 კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 4 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება და გაცემა.

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე.

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 32 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 15 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 8 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-2;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-1;

პრეკურსორების იმპორტზე-5;

2 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia