მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

20 მარტი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

ანგარიში 2017 წლის 1 მარტიდან 15 მარტის ჩათვლით

 

გაიცა 3 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

1 ავტორიზებულმა აფთიაქმა შეიცვალა მისამართი;

2 ავტორიზებულმა აფთიაქმა შეიცვალა საქმიანობა; 1 ავტორიზებულმა აფთიაქმა შეიცვალა სახელწოდება;

1 ავტორიზებულმა აფთიაქმა შეიცვალა სახელწოდება და მისამართი;

უარი ეთქვა 2 მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე;

უარი ეთქვა 1 ავტორიზებულ აფთიაქს სახელწოდების ცვლილებაძე;

გაიცა 6 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის ნებართვა;

გაიცა 3 კლინიკური კვლევის ნებართვა განხორციელდა 2 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება; 

გაუქმდა 5 ავტორიზებული აფთიაქი

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 16 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 11 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 16 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-4;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-9;

პრეკურსორების იმპორტზე-3; 

4 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia