მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

6 მარტი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

ინფორმაცია 2018 წლის 16 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით

 

უარი ეთქვა 2 მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე.

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

გაუქმდა 2 ავტორიზებული აფთიაქი;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 14 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 11 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

მომზადდა და გაიცა 33 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-2;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე-1;

პრეკურსორების იმპორტზე-30;

2 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia