მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

16 თებერვალი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

ინფორმაცია 2018 წლის 1 თებერვლიდან 15 თებერვლამდე

 

გაიცა 1 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

უარი ეთქვა 2 მაძიებელს ავტორიზებული აფთიქის ნებართვის გაცემაზე;

უარი ეთქვა ერთ ავტორიზებულ აფთიაქს საქმიანობის დამატებაზე;

გაიცა 15 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა; 

გაუქმდა 5 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 3;

I ჯგ. აფთიაქი - 1;

ფარმაცევტული ბაზა -1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 19 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 13 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 5 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

-ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-4;

-ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-1;

5 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia