მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

9 იანვარი, 2018

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 16 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით

 

გაიცა 1 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

გაიცა 1 ფარმაცევტული წარმოების ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის მისამართის ცვლილება;

უარი ეთქვა 1 მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე.

გაიცა 5 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის ნებართვა;

გაიცა 4 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

გაუქმდა 7 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ფარმაცევტული წარმოება - 1;

ავტორიზებული აფთიაქი - 5;

II ჯგ. აფთიაქი - 1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 21 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 8 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 7 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-4;

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-1;

პრეკურსორების იმპორტზე-2;

28 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia