მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

2 დეკემბერი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 16 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის ინფორმაცია

 

გაიცა 2 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

გაიცა 1 ფარმაცევტულ წარმოებაზე დამატებითი საქმიანობის უფლება;

გაიცა 8 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 2 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება-გაცემა.

გაუქმდა 5 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 4;

II ჯგ. აფთიაქი - 1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 26 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 17 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 9 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-4;

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-2;

პრეკურსორების იმპორტზე-3;

6 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia