• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

2 ნოემბერი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ინფორმაცია

 

გაიცა 3 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის ცვლილება;

გაიცა 15 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 7 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის ნებართვის გადაცემა;

განხორციელდა 1 კლინიკური კვლევის დანართის ცვლილება;

განხორციელდა 2 კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება;

უარი ეთქვა 2 მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე. 

გაუქმდა 37 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 17;

ფარმაცევტული ბაზა - 2;

I ჯგ. აფთიაქი - 4;

II ჯგ. აფთიაქი - 14;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 27 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ;

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 12 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

 1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 13

სტომატოლოგიური მასალა - 5

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 2

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტი - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 65

ბადი - 2

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 7

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტი - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 52

პარასამკურნალო - 1

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 10

5. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 67

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 5

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 55

სტომატოლოგიური მასალები - 29

7. უარი ეთქვა აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

სტომატოლოგიური მასალები - 2

8. უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 1

9. უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით ხელახალ რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

10. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

11. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები -2

სტომატოლოგიური მასალები - 2

12. ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციის გაუქმება:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

მომზადდა და გაიცა 26 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-11;

ნარკოტიკული საშუალების იმპორტზე-3;

პრეკურსორების იმპორტზე-12; 

2 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia