• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

20 ოქტომბერი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით ინფორმაცია

 

გაიცა 3 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა; 

გაუქმდა 3 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 1; II ჯგ. აფთიაქი -1.

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 14 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 7 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 19

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 4

სტომატოლოგიური მასალები - 8

1. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუეტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 39

იმუნობიოლოგიური პრეპარატები - 3

პარასამკურნალო საშუალება - 11

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 5

2. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტი - 3

ფარმაცევტული პროდუქტები - 25

იმუნობიოლოგიური პრეპარატები - 1

3. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 16

პარასამკურნალო საშუალება - 1

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 7

ფარმაცევტული პროდუქტები - 50

5. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 14

სტომატოლოგიური მასალები - 1

6. უარი ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 1

7. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ინოვაციური პროდუქტი - 3

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

სისხლის პრეპარატები - 1

8. ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციის გაუქმება:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 11

მომზადდა და გაიცა 3 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-3;

1 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia