მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

3 ოქტომბერი, 2017

 

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

18.09.17-39.09.17წწ.ინფორმაცია

 

1.აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

სტომატოლოგიური მასალა - 4

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 6

2.ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტი - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 48

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 4

3.ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტი - 4

ფარმაცევტული პროდუქტები -37

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

პარასამკურნალო საშუალება - 1

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 1

4.ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 7

5.ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 14

ფარმაცევტული პროდუქტები - 102

6.გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 18

სტომატოლოგიური მასალები - 12

7.უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ინოვაციური პროდუქტი - 3

ფარმაცევტული პროდუქტები - 3

8.უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით ხელახალ რეგისტრაციაზე:

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 1

9.ეროვნული რეჟიმით II რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

10.ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 4

11.უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინებაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

გაიცა 1ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა ერთი ავტორიზებული აფთიაქის სახელწოდების ცვლილება;

გაიცა 8 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტიდ ნებართვა;

გაუქმდა 8 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 6;

II ჯგ აფთიაქი - 2; 

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 26 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 8 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

4 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმობული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia