მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

19 სექტემბერი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 01.აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით

 

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 9

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 3

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 14

კომპლემენტარული (ჰომეოპათიური) სამკურნალო საშუალებები - 2

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტები - 5

ფარმაცევტული პროდუქტები - 23

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 2

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 8

5. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 8

ფარმაცევტული პროდუქტები - 34

სისხლის პრეპარატები - 4

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 14

სტომატოლოგიური მასალები - 27

7. უარი ეთქვა აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

სტომატოლოგიური მასალები - 1

8. უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

9. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 7

გაიცა 1 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 2 ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის ცვლილება;

გაიცა 14 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 3 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის ნებართვა;

გაიცა 2 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

უარი ეთქვა ერთ მაძიებელს ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემაზე. 

გაუქმდა 5 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 3;

I ჯგ. აფთიაქი - 1;

II ჯგ. აფთიაქი - 1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 26 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 6 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 30 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე-8;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე-4;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-11;

პრეკურსორების იმპორტზე-7;

 

 

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia