• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

3 სექტემბერი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 15 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით 

 

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 8

სტომატოლოგიური მასალები - 3

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 3

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 4

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 15

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 3

ფარმაცევტული პროდუქტები - 47

იმუნობიოლოგირიუ საშუალებები - 5

5. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 23

სტომატოლოგიური მასალა - 19

6. უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ინოვაციური პროდუქტები - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 4

7. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

8. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინებაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

გაიცა 2 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

გაიცა 2 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 1 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტიდ ნებართვა;

გაიცა 2 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 1 ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გადაცემა.

განხორციელდა 2 ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება.

უარი ეთქვა ერთ მაძიებელს ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე.

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 16 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 5 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia