• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

19 აგვისტო, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი 

2017 წლის 01-15 აგვისტოს ინფორმაცია

 

1.აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 31

სტომატოლოგიური მასალები - 20

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 10

2.ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 5

ფარმაცევტული პროდუქტები - 35

პარასამკურნალო საშუალება - 1

კომპლემენტარული (ჰომეოპათიური) სამკურნალო საშუალებები - 3

სტომატოლოგიური მასალა - 6

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 2

3.ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ინოვაციური პროდუქტები - 3

ფარმაცევტული პროდუქტები - 30

ბადი - 1

4.ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 22

5.ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 9

ფარმაცევტული პროდუქტები - 104

იმუნობიოლოგიური პრეპარატები - 2

პარასამკურნალო საშუალება - 6

6.გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 25

სტომატოლოგიური მასალა - 9

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 1

7.უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 6

რადიოფარმაცევტული საშუალებები - 5

8.უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით ხელახალ რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 1

9.ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ინოვაციური პროდუქტები - 2

ფარმაცევტული პროდუქტები - 1

10.ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 7

11.უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

12.ეროვნული რეჟიმით გაუქმება:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 2

გაიცა 1 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა 1 პირველი ჯგუფის აფთიაქის ლიცენზიის შეცვლა ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვით;

განხორციელდა ერთი ავტორიზებული აფთიაქის საქმიანობის ცვლილება;

გაიცა 15 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 4 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 3 ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გადაცემა.

განხორციელდა 3 ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება.

განხორციელდა 2 ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება.

გაუქმდა 3 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან: ავტორიზებული აფთიაქი - 2; ფარმაცევტული ბაზა - 1;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 27 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 15 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 30 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი,

მათ შორის ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე-19;

ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე-3;

ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე - 2;

პრეკურსორების იმპორტზე-6;

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia