• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

7 ივლისი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

2017 წლის 16-30 ივნისის ინფორმაცია

გაიცა 5 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

აფთიაქის სალიცენზიო მოწმობის ავტორიზებული აფთიაქის სანებართვო მოწმობით შეცვლა და ნებადართული სააფთიაქო საქმიანობის ცვლილება-2;

გაიცა 3 სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა 2 ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა 2 ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის ვადის გაგრძელება.

გაუქმდა 16 ფარმაცევტული დაწესებულება, აქედან:

ავტორიზებული აფთიაქი - 6;

I ჯგ. აფთიაქი - 3;

II ჯგ. აფთიაქი - 7;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 47 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 13 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

1. აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 10

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 4

სტომატოლოგიური მასალები - 14

2. ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 4

ფარმაცევტული პროდუქტები - 32

პარასამკურნალო საშუალება - 1

დამატება უკვე რეგისტრირებულ ტესტ-სისტემაზე - 1

3. ეროვნული რეჟიმით ხელახალი რეგისტრაცია გაიარა:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 32

4. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის ნომრიანი ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 13

5. ეროვნული რეჟიმით II და I რიგის უნომრო ცვლილება განხორციელდა:

ინოვაციური პროდუქტები - 3

სისხლის პრეპარატები - 1

ფარმაცევტული პროდუქტები - 72

სტომატოლოგიური მასალა - 1

6. გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 28

სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები - 1

სტომატოლოგიური მასალები - 26

7. უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 1

8. უარი ეთქვა ხელახალ რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 3

9. უარი ეთქვა ხელახალ რეგისტრაციაზე:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 1

10. ეროვნული რეჟიმით II რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 1

იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1

11. ეროვნული რეჟიმით I რიგის ცვლილებაზე უარი:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 7

12. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას:

ფარმაცევტული პროდუქტები - 6

სტომატოლოგიური მასალა - 6

13. ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციის გაუქმება:

ფარმაცევტული პროდუქტი - 1

ბადი - 1

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia