• slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

ინფორმაცია ლიცენზიების, ნებართვების გაცემისა და გაუქმების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობის, ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის და ნარკოტიკების ლეგალური ბრუნვის შესახებ

11 მაისი, 2017

ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

(15.04.2017-28.04.2017წ. ინფორმაცია)

 

გაიცა ორი ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა;

განხორციელდა სამი ავტორიზებული აფთიაქის სახელწოდების ცვლილება;

გაიცა ოთხი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ნებართვა;

გაიცა ოთხი ახალი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა;

განხორციელდა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის დანართის ცვლილება;

განხორციელდა ერთი ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაუქმება-გაცემა;

შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია დაიწყო 22 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

შეტყობინების საფუძველზე დაწყებული რეალიზაცია შეწყვიტა 13 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ.

მომზადდა და გაიცა 22 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი პრეკურსორების იმპორტზე;

2 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიხვის ჟურნალი;

© 2012 - 2018 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia